KURUMLAR VE TANIMLAR
   
1
Yukarıdakilerden hangisi taşıt katarıdır?
 
A A
B B
C C
D D
   
2 Karayollarının hangi kısmı yalnız zorunlu hallerde taşıtlarca kullanılabilir?
 
A Banket
B Yaya yolu
C Geçiş yolu
D Bağlantı yolu
   
3 Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan daha az önemde olan yola ne ad verilir?
 
A Banket
B Tali yol
C Ana yol
D Bölünmüş yol
   
4 Kara yolunda, insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?
 
A Taşıt
B Tren
C Ulaşım
D Taşıma
   
5 Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı taşıt değildir?
 
A Cankurtaran
B Cenaze aracı
C İtfaiye
D İş makinesi
   
6 Uyuşturucu veya keyif verici maddeler ile alkollü içkilerin kandaki miktarlarının tespit usulleri ve muayene şartlarını belirleyen yönetmelik, hangi bakanlığın görüşüne uygun olarak hazırlanır?
 
A Sağlık Bakanlığının
B İçişleri Bakanlığının
C Millî Eğitim Bakanlığının
D Adalet Bakanlığının
   
7 Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değidir?
 
A Sorumlu olduğu yollarda yer işaretlemesi yapmak
B Kara yollarında işaretleme standartlarını tespit etmek
C Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
D Sorumlu olduğu yollarda gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak
   
8 Emniyet genel müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerini getirir?
 
A İl özel idareleri
B Afet işleri genel müdürlüğü
C Jandarma genel komutanlığı
D Sivil savunma genel müdürlüğü
   
9 Ağırlık ve boyutları bakımından, belirlenen sınırı aşan, bölünemeyen ve başka taşıma imkanı olmayan özel yüklerin karayolu ile taşınması için hangi kuruluştan izin alınması zorunludur?
 
A Emniyet Genel Müdürlüğünden
B Ulaştırma Bakanlığından
C İçişleri Bakanlığından
D Karayolları Genel Müdürlüğünden
   
10 Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
 
A Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir
B Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
C Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprü ve alanlardır.
D Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır
   
11 Aşağıdakilerden hangisi taşınabilecek en az ağırlığı gösterir?
 
A Azami ağırlık
B Taşıma sınırı
C Toplam ağırlık
D Yüksüz ağırlık
   
12 Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir?
 
A Sürücü kurslarını denetlemek
B Duran ve akan trafiği düzenlemek
C Özel sürücü kursu açılmasına izin vermek
D Sürücü kurslarında yetiştirilenlerin sınavlarını yapmak
   
13 Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için belirlenen dingil ağırlığına ne denir?
 
A Gabari
B Yüksüz ağırlık
C Azami dingil ağırlığı
D Yüklü ağırlık
   
14 Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sü­rücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?
 
A Millî Eğitim Bakanlığı
B Karayolları Genel Müdürlüğü
C Emniyet Genel Müdürlüğü
D Ulaştırma Bakanlığı
   
15 Kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun üstünden geçmesini sağlayan yapıya ne denir?
 
A Bağlantı yolu
B Hemzemin geçit
C Üst geçit
D Geçiş yolu
   
16 Yük taşınmacılığında kullanılmayan; iç dizaynı tatil yapmaya uygun teçhizat ile donatıl­mış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıya­bilen motorlu taşıta ne denir?
 
A Özel amaçlı taşıt
B Arazi taşıtı
C Kamp taşıtı
D Taşıt katarı
   
17 Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
 
A Gabari
B Viraj
C Platform
D Tehlikeli eğim
   
18
Yukarıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?
 
A A
B B
C C
D D
   
19 Kara yolunda, motorlu veya motorsuz aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne denir?
 
A Sürücü
B Şöför
C İşleten
D Araç sahibi
   
20 Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yolunun yapım ve bakımından sorumlu­dur?
 
A Emniyet Genel Müdürlüğü
B İl Belediye Başkanlığı
C Karayolları Genel Müdürlüğü
D Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
   
21 Trafik, aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
 
A Araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir
B Araç, yaya ve hayvanların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
C Yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleridir.
D Araç ve yayaların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketleridir.
   
22 Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?
 
A İçişleri Bakanlığının
B Sağlık Bakanlığının
C Kültür ve Turizm Bakanlığı
D Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
   
23 Şehirler arası kara yolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir?
 
A Asgari hız
B Azami hız
C Uygun hız
D Seyir hızı
   
24
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 1 ve 2 numaralı taşıtlar anayoldadır.
B 3 ve 4 numaralı taşıtlar taliyoldadır
C 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır.
D 1,2,3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır
   
25 Aşağıdakilerden hangisi trafik genel eğitim plânını hazırlayıp uygulamakla görevlidir?
 
A Millî Eğitim Bakanlığı
B Ulaştırma Bakanlığı
C Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
D Yüksek Öğretim Kurumu
   
26 Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 9 ila 17 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
 
A Özel amaçlı taşıt
B Kamp taşıtı
C Minibüs
D Otobüs
   
27 Yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlara ne ad verilir?
 
A Otobüs
B Kamyonet
C Otomobil
D Minibüs
   
28 Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerin hangisi ile belirlenir?
 
A Adalet Bakanlığı
B Millî Eğitim Bakanlığı
C Sağlık Bakanlığı
D Bayındırlık ve iskân Bakanlığı
   
29 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir?
 
A Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak
B Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun olmak
C Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
D Bir meslek sahibi olmak
   
30 Araçların, yüklü veya yüksüz kara yolunda güvenli seyretmeleri amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
 
A Azami ağırlık
B Taşıma sınırı
C Azami dingil ağırlığı
D Gabari
   
31 Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
 
A Geçiş yolu
B Kara yolu
C Bağlantı yolu
D Şerit
   
32 Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak için, trafik işaretleri ile belirlenmiş alana ne denir?
 
A Yaya yolu
B Yaya geçidi
C Platform
D Geçiş yolu
   
33 Kara yolunun genel olarak taşıt trafiği için ayrılmış kısmına ne denir?
 
A Ana yol
B Banket
C Şerit
D Taşıt yolu
   
34 Aşağıdakilerden hangisini sevk ve idare eden kişilere şoför denir?
 
A Tramvayı
B Otomobil
C Taksi dolmuşunu
D Treni
   
35 Aşağıdakilerden hangisi kara yolu un­surlarından değildir?
 
A Araç
B Köprü
C Banket
D Kavşak
   
36 Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısı­na ne denir?
 
A Azami toplam ağırlık
B Taşıma sınırı (Kapasite)
C Yüklü ağırlık
D Gabari
   
37 Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması
B Gabarinin aşılması
C Araç dengesinin korunması
D Trafik güvenliğinin dikkate alınması
   
38 Aşağıdakilerden hangisi bağlantı yollarının özelliklerinden biri değildir?
 
A Kavşak yakınında olması
B Bir yönlü trafiğe ayrılmış olması
C Taşıt yollarını birbirine bağlaması
D Aracın bir mülke giriş ve çıkışı için yapılmış olması
   
39 Kara yollarında araçların seyretmelerine izin verilen en üst hız sınırına ne denir?
 
A Asgari hız
B Azami hız
C Uygun hız
D Seyir hızı
   
40 Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?
 
A Çekici
B Kamyon
C Treyler
D Kurtarıcı
   
41 Radyoaktif maddelerin yüklenmesi boşaltılması ve taşınabilmesi için aşağıdakilerin hangisinden izin almak zorunludur?
 
A Karayolları Genel Müdürlüğünden
B İl ve İlçe Trafik Komisyonundan
C Çevre Koruma Derneğinden
D Atom Enerjisi Komisyonundan
   
42 Kara yollarında taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?
 
A Yol çizgileri
B Işıklı işaret cihazı
C Kara yollarındaki taşıt sayısı
D Yolda yaya geçitlerinin olması
   
43 Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?
 
A İl Trafik Komisyonu
B Emniyet Genel Müdürlüğü
C Trafik Hizmetleri Başkanlığı
D Karayolları Genel Müdürlüğü
   
44 Başbakanın başkanlığın da, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak amacıyla oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu
B İl ve ilçe Trafik Komisyonları
C Karayolları Genel Müdürlüğü
D Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü
   
45 Belediye sınırı içinde, kara yollarını etkileyecek yapım çalışmaları için kimden izin alınması gerekir?
 
A Belediye Başkanlığından
B İl Trafik Komisyonundan
C İl Emniyet Müdürlüğünden
D Millî Eğitim Müdürlüğünden
   
46
Yukarıdakilerden hangisi römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan, yük taşımayan motorlu taşıttır?
 
A A
B B
C C
D D
   
47 Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınmasına ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alı konulmasına ne denir?
 
A Trafikten men
B Trafik suçu
C Trafik kusuru
D Trafik cezası
   
48 Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne denir?
 
A Bağlantı yolu
B Geçiş yolu
C Tali yol
D Taşıt yolu
   
49 Kara yolunda kullanılan motorlu, motorsuz, özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir?
 
A Araç
B Taşıt katarı
C Arazi taşıtı
D Ticari taşıt
   
50 Banket için ne söylenebilir?
 
A İki yol arasındaki ayırıcı olduğu
B Tırmanma şeridi olduğu
C Zorunlu halde taşıtlarca kullanılabilineceği
D Ağır taşıtların kullanımı için ayrıldığı
   
51 Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı süren kişiye ne denir?
 
A Şoför
B Sürücü
C Araç sahibi
D İşleten
   
52 Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
 
A Geçiş hakkı
B Bağlantı yolu
C Hemzemin geçit
D Geçiş üstünlüğü
   
53 Yaya, hayvan ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?
 
A Trafik
B Ulaşım
C Taşıma
D Erişme
   
54 Motorlu taşıtlar sürücü kursunu bitiren ve kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan adaya hangi belge verilir?
 
A Taşıt sürücü sertifikası
B Trafik tescil belgesi
C Ruhsat
D Sürücü kursu diploması
   
55 Sürücüsü dâhil en az 18 oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir?
 
A Minibüs
B Otobüs
C Otomobil
D Tramvay
   
56 Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görev ve yetkisi yoktur?
 
A İçişleri Bakanlığının
B Millî Eğitim Bakanlığının
C Dış işleri Bakanlığının
D Ulaştırma Bakanlığının
   
57 Kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzenini sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir?
 
A Medeni Kanun
B Türk Ceza Kanunu
C Karayolları Trafik Kanunu
D 2872 Sayılı Çevre Kanunu
   
58 İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana ne denir?
 
A Ekspres yol
B Sığınma cebi
C Hemzemin geçit
D Kavşak
   
59 Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?
 
A Kapasite
B Taşıma sınırı
C İstiap haddi
D Dingil ağırlığı
   
60 Motorlu taşıt sürücü sertifikasını alan aday, sürücü belgesini almak için nereye başvu­rur?
 
A İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
B İl Özel İdarelerine
C Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik tescil kuruluşuna
D İl veya ilçedeki sürücü kurslarından birine
   
61 Belli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasın­da trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne ad verilir?
 
A Geçiş üstünlüğü
B Geçiş hakkı
C Gabari
D Geçiş kolaylığı
   
62 Kara yollarında bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki rö­morktan oluşan taşıtlara ne denir?
 
A Özel amaçlı taşıt
B Taşıt katarı
C Kamp taşıtı
D Karavan
   
63 Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyrede bilmeleri için taşıt yolunun çizgiler ile ayrılmış bölümüne ne denir?
 
A Bölünmüş yol
B İki yönlü yol
C Banket
D Şerit
   
64
Şekildeki kara yolunun 2 ve 3 ile belirtilen kısmına ne ad verilir?
 
A Ayırıcı
B Banket
C Taşıt yolu
D Yaya geçidi
   
65
Şekildeki karayoluna ne ad verilir?
 
A Tek yönlü kara yolu
B İki yönlü kara yolu
C Bölünmüş kara yolu
D Erişme kontrollü kara yolu
   
66
Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış olan bölümüne ne denir?
 
A Bölünmüş yol
B Banket
C Şerit
D İki yönlü yol
   
67
Şekildeki karayoluna ne ad verilir?
 
A Bölünmüş kara yolu
B İki yönlü kara yolu
C Tek yönlü kara yolu
D Bağlantı yolu
   
68 Belediyeler aşağıdakilerden hangisini yapmakla görevli değildir?
 
A Sorumlu olduğu yollarda, yer işaretlemeleri yapmak
B Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
C Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak veya yaptırmak
D Sorumlu olduğu yollarda, gerekli görülen yerlere trafik levhaları koymak.
   
69
Şekle göre yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, 1 ve 4 ile belirtilmiş kısımlara ne ad verilir?
 
A Taşıt yolu
B Banket
C Bisiklet yolu
D Platform
   
70
Şekle göre hangisinin yapılması yasaktır?
 
A 1 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
B 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
C 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride girmesi
D 3 numaralı aracın 4 numaralı aracın bulunduğu şeritte seyretmesi
   
71
Aşağıdakilerden hangisi tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
72
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?
 
A Tek yönlü kara yolu
B İki yönlü kara yolu
C Bölünmüş kara yolu
D Erişme kontrollü kara yolu
   
73
Hangi yoldaki çizgiler taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getirir?
 
A A
B B
C C
D D
   
74
Şekildeki gibi yan yana devamlı iki çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A Bölünmüş yol haline geldiği
B Çizgilerin yolda ayırıcı görev yaptığı
C Diğer yol bölümüne geçilemeyeceği
D Aracın hızına göre her iki şeridi birden kullanabileceği
   
75
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
 
A A
B B
C C
D D
   
76 Şehir merkezinde araç kullanan sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor ; Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Yolun yapısı, trafik düzenini ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
 
A Belediye
B Mahalle muhtarı
C Tarım il müdürlüğü
D Milli Eğitim Müdürlüğü
   
77 I - Araçların tescil edilmesi II - Sürücü belgelerinin verilmesi III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
78 Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
 
A Sağlık Bakanlığı
B Milli Eğitim Bakanlığı
C Emniyet Genel Müdürlüğü
D Karayolları Genel Müdürlüğü
   
79
Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?
 
A Ana yol
B Tali Yol
C Bağlantı yolu
D Bölünmüş karayolu
   
80
Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir?
 
A Ana yol
B Tali yol
C Bağlantı yolu
D Bölünmüş yol
   
81 I- Yer işaretlemeleri II- Trafik işaret levhaları III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
 
A Yalnız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
82
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- Motorlu araç çeşididir. II- Römork ve yarı römork çeker. III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I,II ve III
   
83 Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
 
A Çekici
B Otobüs
C Otomobil
D Kamyonet

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021