KARAYOLLARININ KULLANILMASI - 1
   
1
Yukarıdaki araçlardan hangisinin otoyola girmesi yasaktır?
 
A A
B B
C C
D D
   
2
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A U dönüşü yapmalı
B 2 numaralı araca yol vermeli
C İlk geçiş hakkını kendi kullanmalı
D 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
   
3 Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
 
A Otomobil
B Motosiklet
C Tehlikeli madde taşıyan taşıt
D Lastik tekerlekli traktör
   
4
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C Geçmek için en sol şeridi kullanması
D En sağ şeride geçerek seyretmesi
   
5 Seyir hâlinde iken öndeki aracı takip mesafesi en az ne kadar olmalıdır?
 
A Araç ağırlığının üç katı
B Araç hızı kadar
C Araç boyunun iki katı
D Araç hızının yarısı
   
6 Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
 
A İntikal mesafesi
B Fren mesafesi
C Duruş mesafesi
D Takip mesafesi
   
7 80 km/saat hızla seyreden bir araç önündeki araca en fazla kaç metre yanaşabilir?
 
A 30
B 10
C 40
D 20
   
8 Yerleşim yerleri dışında, tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
 
A 30
B 40
C 50
D 20
   
9 Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen araç sürücüsü için ne kesinlikle söylenebilir?
 
A Çok dikkatli olduğu
B Trafik kurallarına uymadığı
C Çok tecrübeli olduğu
D Yol yapısına bağlı olarak hareket ettiği
   
10 Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün ne yapması doğrudur?
 
A Takip mesafesini artırması
B Takip mesafesini azaltması
C Takip mesafesine uyması
D Ani fren yaparak durmaya çalışması
   
11 Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
 
A Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar
C Araç uzunluğunun üç katı kadar
D Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
   
12 Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur?
 
A Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D İnen araç sürücüsünün aracının motorunu durdurup, vitesi boşa alması
   
13 Tek yönlü yollarda en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Hafif para cezası
B Sadece ceza puanı
C Para cezası ve ceza puanı
D Trafikten men etme
   
14 Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?
 
A Önlerinde seyreden araç yoksa
B Arkalarından gelen araç yoksa
C Arkalarından gelen araca yol vermek için
D Geçmek, dönmek, park etmek için
   
15 İki yönlü ve üç şeritli yollarda hangi şeridin kullanılması yasaktır?
 
A En sağdaki
B En sağ ve ortadaki
C En soldaki
D Ortadaki
   
16 Aracın iki saniyede gideceği yol uzunluğu hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
 
A Fren mesafesinin
B Duruş mesafesinin
C Takip mesafesinin
D İntikal mesafesinin
   
17 Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçişler dışında trafik sağdan akar.
B Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidirler.
C Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır
D Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidirler.
   
18 Aşağıdakilerden hangisi çok şeritli yollarda geçme ve dönme dışında en sağ şeritten gitmek zorundadır?
 
A Kamyon
B Otobüs
C Otomobil
D Motosiklet
   
19 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
 
A Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek
B Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek
C Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek
D Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek
   
20 İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
 
A Çıkışta kullandığı vitesi kullanması
B Hız azaltmak için frene basması
C Vitesi boşa alması
D Düşük hızla seyretmesi
   
21 Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
 
A Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B Hiçbir sebeple durulamayacağını
C Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D Sağ bankette durulamayacağını
   
22
Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?
 
A Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit değiştirebilirler.
B Kesik çizgi tarafındaki araçlar önlerindeki araçları geçebilirler.
C Her iki yöndeki araçlar şerit değiştiremezler.
D Her iki yöndeki araçta önündeki aracı geçemez.
   
23 Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
 
A Orta şeridin
B Hızlanma şeridinin
C Tırmanma şeridinin
D Yavaşlama (ayrılma) şeridinin
   
24 Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
 
A Diğer şeride geçemez.
B Önündeki aracı geçebilir.
C Takip mesafesini azaltabilir.
D Sol şeritte sürekli seyredebilir.
   
25
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
C 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
D 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
   
26
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için hangisi söylenemez?
 
A Öndeki aracın geçilebileceği
B İki yönlü karayolu olduğu
C Diğer şeride geçilemeyeceği
D Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı
   
27
ekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?
 
A İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğine
C Devamlı çizgi tarafından araçların şerit değiştiremeyeceğini
D Her iki yönden seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini
   
28
Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir? I- Yolun kaygan olup olmadığına II- Geçeceği aracın hızına III-Geçiş yapılacak şeridin trafik yoğunluğuna
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
29
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?
 
A Kesikli çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı geçebileceği
B Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiği
C Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceği
D Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
   
30 Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilmez?
 
A En sağdaki
B Ortadaki
C En soldaki
D Orta ile en sağdaki
   
31
Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?
 
A 1-2-3
B 2-3-1
C 3-1-2
D 3-2-1
   
32 İki yönlü karayolunda araç geçilirken geçen aracın hızını artırmasının sebebi nedir?
 
A Karşıdan gelen araç bulunmaması
B Yolun geniş olması
C Arkadan gelen araçların hızlı olması
D Geçişi güvenli şekilde tamamlaması
   
33 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili doğru bir davranıştır?
 
A Başka aracı geçmeye çalışan araçları geçmemek
B Geçilen aracı kontrol etmeden sağa geçmek
C Tepe üstü ve dönemeçte araç geçmek
D Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını kullanmamak
   
34 Kara yolunun hangi bölümünde öndeki araç geçilebilir?
 
A Yaya ve okul geçitlerinde
B Kavşakta
C Tek yönlü iki şeritli yolda
D Demiryolu geçidinde
   
35 Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?
 
A Üç araç boyu kadar
B Takip mesafesi kadar
C Bir araç boyu kadar
D İki araç boyu kadar
   
36 Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasak değildir?
 
A Kavşaklarda şerit değiştirmeleri
B İki şeridi birden kullanmaları
C İki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı kullanmaları
D İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
   
37
Şekle göre kontrolsüz kavşakta ilk önce hangi araç geçmelidir?
 
A Motosiklet
B Traktör
C Otomobil
D Kamyonet
   
38
Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır
B Hızını arttırarak öndeki aracı geçmelidir
C Öndeki araca takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalıdır
D Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemelidir.
   
39
Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
 
A 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B 1 numaralı aracın sağa geçmesi
C 4 numaralı aracın yavaşlaması
D 5 numaralı aracın geçmesi
   
40 Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
 
A Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
B Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
C Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
D Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
   
41
Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? 1-Hız azaltılır. 2-İşaret verilir. 3-Dar kavisle dönülür. 4-Yolun sağına yanaşılır
 
A 2-4-1-3
B 1-2-3-4
C 4-2-1-3
D 1-4-2-3
   
42 “88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Fren mesafesi
B İntikal mesafesi
C Takip mesafesi
D Duruş mesafesi
   
43
Yerleşim yeri dışında seyreden şekildeki araçlar arasında, en az kaç metre mesafe olmalıdır?
 
A 20
B 30
C 40
D 50
   
44 Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip olup olmadığını anlamlıdır.
B Gireceği şeritteki araçların geçmesini beklemelidir.
C Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir.
D Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır
   
45 Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 
A Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
B Uzunu gösteren lâmbaları yanıyorsa kısa lâmbaları yakması
C Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
D Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
   
46
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
 
A 3
B 4
C 1
D 2
   
47 Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin son basamağıdır?
 
A Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek
B Takip mesafesi kadar önceden sola geçmek
C Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
D Sağ şeride girmek
   
48 Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların sağından geçilebilir?
 
A Yavaş seyreden araçların
B Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen araçların
C Konvoy oluşturmuş araçların
D Tırmanma şeridinde olmayan araçların
   
49
irler arası yolda sağa dönüş yapmak isteyen sürücü, kavşağa 150 metre kala hangi numaralı şeride girmesi gerekir?
 
A 1
B 2
C 3
D 1 veya 2
   
50 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A Geçme sırasında banket kullanılabilinir.
B Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki araca iyice yaklaşılmalıdır.
C Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki araç uyarılarak sağından geçilmelidir.
D Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
   
51
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
B 1 numaralı aracın hızını artırarak ana yola girmesi
C 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi
D 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
   
52 Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
 
A Geriyi görüş aynasından geçilen araç görülünceye kadar
B Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
   
53 Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
C Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
D Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
   
54 Geçiş üstünlüğünü kullanan araçların hangisini yapması zorunludur?
 
A Eskort eşliğinde gitmesi
B Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
C Seyyar tepe lambası takması
D Aracında gözcü bulundurması
   
55
Şekle göre ışıksız kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?
 
A 1 nolu araç
B 2 nolu araç
C Hızı az olan araç
D Hızı fazla olan araç
   
56 Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme geçme sayılmaz.
B Geçme sırasında hız sınırı ihlâline ceza verilmez.
C Tramvayların sol yanından geçilmez.
D Sağ banketten geçiş için yararlanılabilinir.
   
57 Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan değildir?
 
A Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak
B Karşı yönden gelen trafiği kontrol etme
C Başka araç tarafından geçilirken şerit değiştirmemek.
D Öndeki aracın işaretini beklemek.
   
58 Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan yanlışlardan biridir?
 
A İki şeridi birden kullanmak
B Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede olduğundan emin olmak
C Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek
D Arkadan gelen araç olmadığı hâlde dönüş lâmbalarını kullanmak
   
59 Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit değiştirme sırasında yapılması doğru­dur?
 
A Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçme
B Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket etmek.
C Arkadaki araçları ikaz edip yavaşlatmak
D Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek.
   
60
Şekilde numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyola katılmak isteyen araçlar içindir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
61
Şekildeki numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyoldan ayrılmak isteyen araçlar içindir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
62
İki şeridin birleştiği yerde 2 nolu taşıt sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A U dönüşü yapmalıdır.
B 1.araca yol vermelidir
C 1.aracı ikaz ederek durdurmalıdır
D Hızını artırmalı
   
63 Otoyola girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
 
A Orta şeridin
B Hızlanma (katılma) şeridinin
C Tırmanma şeridinin
D Yavaşlama (ayrılma) şeridinin
   
64
Şekle göre, geçilmekte olan 1 numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması doğrudur?
 
A Hızını arttırması
B Gidiş yönüne göre sağa yaklaşması
C Uzun huzmeli farları art arda yakması
D Kesik çizgi tarafına yaklaşması
   
65 Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki­lerden hangisini yapmalıdır?
 
A Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır
B Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
C Hızını arttırmalıdır.
D Bulunduğu şeridi izlemeli ve hızını artırmamalı
   
66 Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak zorundadır?
 
A Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durma
B Sağa yanaşmak, gerekirse durmak
C Hızını azaltıp seyrine devam etmek
D Aracın hızını arttırmak
   
67
Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?
 
A 1-2-3
B 2-3-1
C 3-1-2
D 3-2-1
   
68
Şekle göre sola dönüş yapmak isteyeyen 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A 2 numaralı araca yol vermelidir
B Hızını arttırarak dönüş yapmalıdır
C 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir
D 2 numaralı aracı ikaz ile durdurmalıdır
   
69 Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
 
A Dönüş ışıklarını yakarak
B Birkaç defa korna çalarak
C Acil uyarı ışıklarını yakarak
D Birkaç defa selektör yaparak
   
70 Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?
 
A Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
B Zamanında uygun şeride girilmesi gerektiğini
C Sağa ve sola dönülemeyeceğini
D Hızın arttırılması gerektiğini
   
71
Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?
 
A Öndeki aracı geçmek yasaktır
B Şerit değiştirmek yasaktır
C Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir
D Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna geçmiştir
   
72
Şerit değiştirmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsü, sola sinyal vermeden önce hangisini kesinlikle yapmalıdır?
 
A Uzun huzmeli farları yakarak seyretmeli
B 2 numaralı aracın işaretini bekleme
C İç ve dış aynalardan trafik durumu kontrol edilmeli
D 2 numaralı araca takip mesafesinden fazla yaklaşılmalı
   
73 Kavşaklara yaklaşırken kaç metre içinde şerit değiştirilmesi yasaktır?
 
A Yerleşim yerleri içinde 50, yerleşim yerleri dışında 200 metre
B Yerleşim yerleri içinde 60, yerleşim yerleri dışında 250 metre
C Yerleşim yerleri içinde 70, yerleşim yerleri dışında 300 metre
D Yerleşim yerleri içinde 30, yerleşim yerleri dışında 150 metre
   
74
Yerleşim yeri içinde sola dönüş yapmak isteyen sürücü kavşağa 30 metre kala hangi numaralı şeride girmelidir ?
 
A 2
B 3
C 1 veya 3
D 1
   
75 Aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirmek yasaktır?
 
A Sağa ve sola dönmede
B Kavşağa gelindiğinde
C Durma ve duraklama
D Geçme ve park etme
   
76
Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 
A Kavşağa yaklaşırken hızını artırması
B Tali yoldan gelen araçlara yol verilmesi
C Durup yolu kontrol etmesi
D Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması
   
77
Şekildeki kavşakta hangisini yapmak yasaktır?
 
A 2 numaralı aracın sağa dönüş yapması
B 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
C 1 numaralı aracın sola dönüş yapması
D 3 numaralı aracın sola dönüş yapması
   
78
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
 
A İleri yönde gidecekse durmadan seyrini sürdürmesi
B Dur çizgisinde mutlaka durması
C Sağa dönecekse durmadan seyrini sürdürmesi
D Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürülmesi
   
79 Aşağıdakilerden hangisini sürücülerin yapması yasaktır? I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri II- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri III-Kontrollü kavşaklara gelindiğinde hızlarını azaltmaları
 
A I-II
B I-III
C II-III
D I-II-III
   
80 Dönel kavşakta geriye dönüşlerde sürücülerin hangisini yapması yasaktır?
 
A Kavşak içindeki araçlara geçiş hakkını vermesi
B Orta ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmesi
C Orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmesi
D Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması
   
81 Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Sağ şeride geçilir.
B Geniş kavisle dönülür.
C Sağa dönüş lâmbası yakılır
D Hız azaltılır.
   
82 Döner kavşaklarda, geriye dönüş amacı taşımayan sola dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
 
A Sol şeride geçilmesi
B Sola dönüş lambasının yakılması
C Hızın azaltılması
D Dar kavisle dönülmesi
   
83 Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 
A Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
B Arkadan gelen araçlara yol vermek
C İşaret verdiği anda şerit değiştirmek
D Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek
   
84 Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapmaları yanlıştır?
 
A Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
B Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
C Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
   
85
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş oklar neyi ifade eder?
 
A Hızın arttırılması gerektiğini
B Sağa ve sola dönülemeyeceğini
C Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
D Seyir yönünde uygun şeridin kullanılmasını
   
86 Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs veya kamyon sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Aşağıya inip bir süre beklemelidir.
B Akan trafiği durdurmalıdır.
C Bir gözcü bulundurmalıdır.
D Geri manevradan vazgeçmelidir.
   
87 Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
 
A Tek yönlü yolda duraklama dışında
B İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamak için
C Bağlantı yollarında
D Tek yönlü yolda park etme dışında
   
88
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I – Hızını azaltmalı II – Sola dönüş lambasını yakmalı III – Geniş bir kavisle dönmeli
 
A I – III
B I – II
C II – III
D I – II – III
   
89
Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?
 
A Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B Hızlarını azaltmaları
C Dönüşü en sol şeritte tamamlamaları
D Dar bir dönüşle kavis yapması
   
90
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
 
A Motosiklet
B At arabası
C Otomobil
D Kamyonet
   
91
Şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
 
A 1-3-4-2
B 2-3-4-1
C 3-1-4-2
D 4-1-2-3
   
92 Kavşaklarda sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?
 
A Sağa dönüşte dar, sola dönüşte dar
B Sağa dönüşte geniş, sola dönüşte geniş
C Sağa dönüşte dar, sola dönüşte geniş
D Sağa dönüşte geniş, sola dönüşte dar
   
93 Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
 
A Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.
B İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
C Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
D Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
   
94 Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
 
A İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
B Tek yönlü yollarda duraklarken
C Tek yönlü yollarda park ederken
D Bağlantı yolunda seyrederken
   
95 Geriye dönüşü tamamlayan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
 
A Bulunduğu şeridi izlemesi
B Hızına uygun şeride geçmesi
C Aynı hızla seyretmesi
D Aracın hızını azaltması
   
96
Şekilde öndeki aracı geçmeye çalışan sürücünün hangisini yapması doğrudur? I- Takip mesafesini azaltması II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi III-Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektörle uyarması
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I-II-III
   
97
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A 1 Numaralı araç sürücüsü şerit ihlali yapmıştır.
B 3 Numaralı araç geçme yasağına uymamıştır.
C 2 Numaralı araç takip mesafesine uymamıştır.
D 2 ve 3 numaralı araçlar normal hızın altında seyretmiştir
   
98 Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranış hangi sıra ile izlenmelidir? 1-Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek 2-Sola dönüş lambası ile sinyal vermek 3-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4-Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek
 
A 1-2-3-4
B 2-3-1-4
C 2-1-3-4
D 1-4-3-2
   
99 Aşağıdakilerin ışıksız kavşakta karşılaşması halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 1-İtfaiye aracı 2-Sivil savunma aracı 3-Özel izinle karayoluna çıkmış araç 4-Doğru geçecek araç
 
A 2
B 1
C 4
D 3
   
100 Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
 
A Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçların
B Sanık veya suçlu takip eden araçların
C Alarm durumu, sivil savunma araçlarının
D Sahil güvenliğinde kullanılan araçların
   
101 Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken hangisi­ne dikkat etmek zorundadır?
 
A Trafik yasaklarına
B Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
C Hız sınırlamasına
D Çevreyi rahatsız etmemeye
   
102 Geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli veya ışıklı işaretlerini alan sürücüler ne yapmalıdır?
 
A Mümkünse geriye dönmelidir.
B Araçlarını olduğu yerde durdurmalıdır.
C Taşıt yolunda yer açmalıdır.
D Aracını hızlandırarak seyretmelidir.
   
103 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?
 
A Can ve mal güvenliğinin korunması
B Sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması
C Bazı kişilere ayrıcalık sağlanması
D Görev hali dışında kullanılmaması
   
104
Şekilde karşılaşmada öncelikle itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum hangisi ile açıklanabilinir?
 
A İtfaiye aracı diğer araca göre daha güçlüdür.
B Şartlar aynı olduğunda ilk geçiş hakkı sağdan gelen araçlarındır.
C İlk geçiş hakkı geçiş üstünlüğü olan araçtadır.
D İtfaiye aracı ana yolda seyretmektedir.
   
105 Aşağıdaki durumların hangisinde hız artırılır?
 
A Bir başka araç tarafından geçilirken
B Kavşaklara yaklaşırken
C Öndeki araç geçilirken
D Sağa veya sola dönülürken
   
106 Geçiş üstünlüğü hangi haller dışında kullanılmaz?
 
A Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
B Görev hali dışında
C Yolların buzlu ve kaygan olması halinde
D Şehirler arası kara yollarında
   
107 Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip araçların sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Geriye dönerek beklemeli
B Olduğu yerde hemen durmalı
C Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli
D Işıklı trafik işaretine uymalı
   
108 Kesik ve devamlı yol çizgisi olan bir kara yolu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceği
B Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği
C Kesik çizgiler tarafından araçların şerit değiştirebileceği
D Araçların bölünmüş yola gireceği
   
109 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
B Kamyon sürücüsü, minibüse
C Şeridi daralmış olan, diğerine
D Minibüs sürücüsü, kamyona
   
110 Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
 
A Lastik tekerlekli traktör
B Kamyonete
C Kamyona
D İş makinesine
   
111
Şekle göre hangi şerit sürekli işgal edilemez?
 
A 1
B 2
C 3
D 1 ve 3
   
112
Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret yoksa, geçme dönme dışında aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?
 
A Banketten
B Orta şeritten
C En sağ şeritten
D En sol şeritten
   
113 Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yön­lü dar yolda, kamyonet ile tarım traktörünün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Hızı fazla olan az olana
B Tarım traktörü sürücüsü, kamyonete
C Şeridi daralmış olan diğerine
D Kamyonet sürücüsü, tarım traktörüne
   
114 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşmaması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Azami ağırlığı az olan, diğerine
B Otomobil sürücüsü, otobüse
C Otobüs sürücüsü, otomobile
D Şeridi daralmış olan, diğerine
   
115 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Kamyon, otomobile
B Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
C Otomobil, kamyona
D Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine
   
116 Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Motoru durdurup, vitesi boşa almalı
B Çıkan aracın geri gitmesini sağlamalı
C Çıkan araç sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmalı
D Varsa sığınma cebine girmeli, sığınma cebi yoksa sağa yanaşıp durmalı
   
117 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile arazi taşıtının karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Yüklü ağırlığı fazla olan az olana
B Otobüs sürücüsü, arazi taşıtına
C Şeridi daralmış olan, diğerine
D Arazi taşıtı sürücüsü, otobüse
   
118 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda motorsuz ve motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine
B Motorlu taşıt sürücüsü, motorsuz taşıta
C Motorsuz taşıt sürücüsü, motorlu taşıta
D Şeridi daralmış olan, diğerine
   
119 Aşağıdakilerden hangileri otoyola girebilir?
 
A Bisiklet
B Lastik tekerlekli traktör
C Çekiciler
D Motorsuz araçlar
   
120 Erişme kontrollü karayolunda aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
 
A Park etme
B Duraklama
C Geri gitme
D Şerit değiştirme
   
121
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A U dönüşü yapmalı
B 2 numaralı araca yol vermeli
C İlk geçiş hakkını kendi kullanmalı
D 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalı
   
122
Şekildeki durumda hangisinin yapılması doğrudur?
 
A 4 numaralı aracın hızını arttırması
B 1 numaralı aracın sağ şeride geçmesi
C 2 numaralı araç takip mesafesini azaltmalı
D 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi
   
123
Şekle göre hangi şerit sadece geçiş için kullanılır?
 
A Orta şerit
B Her iki banket
C 1 numaralı şerit
D 2 numaralı şerit
   
124
Şekildeki gibi dönüş yapacak sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I – Sağa dönüş lambasını yakmalı II– Hızını azaltmalı III– Dar bir kavisle dönmeli
 
A Yalnız I
B I-II
C II-III
D I-II-III
   
125 Aşağıdaki yollardan hangisine hayvan, yaya ve motorsuz araçların girmesi yasaktır?
 
A Anayolu
B Bölünmüş karayoluna
C Tali yola
D Otoyola
   
126
Yukarıdakilerden hangisi iki yönlü yolun tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir?
 
A A
B B
C C
D D
   
127
Şekilde 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
B Geçiş hakkını 2 numara vermelidir
C Korna çalıp 2 numarayı yavaşlatmalıdır
D Hızlanıp kavşağa önce girmelidir.
   
128
Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır?
 
A Kamyonet
B Motosiklet
C Traktör
D Otomobil
   
129
Benzin istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı sürücü ne yapmalıdır?
 
A Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır.
B Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
C 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
   
130 Hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur? I – Şerit değiştirmelerde II – Sağa ve sola dönüşlerde III – Bir aracın geçilmesi esnasında
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II, III
   
131
Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek zorundadır. Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
 
A Devamlı yol çizgisi
B Diğer taşıt sürücüsü
C Yol kenarındaki çizgiler
D Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
   
132 Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A Şerit değiştirilmesi
B Öndeki aracın geçilmesi
C Aracın hızının arttırılması
D Geçiş hakkı kurallarına uyulması
   
133
Şekildeki durumda hangisinin yolu kullanmada öncelik hakkı vardır?
 
A Otomobil
B Motosiklet
C Traktör
D Yaya
   
134 Aşağıdakilerden hangisi geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir?
 
A Yol durumunu kontrol etmek
B Aracın hızını azaltmak
C Şerit değiştirme lambalarını kullanmak
D Öndeki araç sürücüsünü uyarmak
   
135
Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geri dönmek için hangi şeridi izlemelidir?
 
A 1 numaralı
B 2 numaralı
C 3 numaralı
D Hepsi
   
136
Şekle göre sürücünün hangisini yapması zorunludur?
 
A Dikkatli olması
B Hızını arttırması
C Durup, kavşağı kontrol etmesi
D Tali yoldan gelen araçlara yol vermesi
   
137
Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır?
 
A Tarım traktörü
B Otobüs
C İş makinesi
D At arabası
   
138
Şekildeki karşılaşmada, geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?
 
A 1-2-3
B 2-1-3
C 3-1-2
D 1-3-2
   
139 Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşması halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
 
A Yayalar
B Sağdan gelen araçlar
C Soldan gelen araçlar
D Doğru geçen araçlar
   
140
Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
 
A 1-2-3
B 2-3-1
C 2-1-3
D 3-2-1
   
141
Şekildeki trafik kazası hangisine uyulması sonucu meydan gelmiş olabilir?
 
A 2.aracın takip mesafesine uymadığı
B 1.aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
C 2.aracın yanlış şeritte seyrettiği
D 1.aracın doğru geçen araca yol vermediği
   
142
Şekle göre 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Korna çalıp 1 numaralı aracı beklemeli
B Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli
C Geçiş hakkını kendi kullanmalı
D Hızını artırıp kavşağa girmeli
   
143 Aşağıdakilerden hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
 
A Şerit değiştirmelerde
B Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D Sürücülere geç mesajı verilmesinde
   
144
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Geçiş hakkını 2 numaraya vermelidir.
B Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
C İkaz edip 2 numarayı yavaşlatmalıdır
D 2 numarayı durdurup geçmelidir
   
145
Şekilde belirtilen yol ve araçların durumu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A 1 numaralı taşıt geçiş yolundadır
B 2 ve 3 numaralı taşıtlar, iki yönlü kara yolun da seyretmektedir.
C 1 numaralı taşıt sürücüsü, 2 numaralı taşıtın geçmesini beklemelidir.
D 2 numaralı araç sürücüsü, 1 numaralı araca yol vermelidir.
   
146
Şekildeki trafik kazasına 1 ve 2 numaralı taşıt sürücülerinin hangi davranışları yol açmış olabilir?
 
A 1 numaralı taşıtın yavaş seyretmesi
B 2 numaralı taşıtın, 1 numaralı taşıtın geçmesini beklememesi
C 2 numaralı taşıtın dönüşü dar yapması
D 1 numaralı taşıtın geçiş hakkını 2 numaralı taşıta vermemesi
   
147
Şekildeki trafik kazası hangisine uyulmaması sonucu meydan gelmiş olabilir?
 
A Takip mesafesine
B Kavşaklarda ilk geçiş hakkına
C Farların kullanılacağı yer ve hallere
D Geçiş üstünlüğüne uymama
   
148
Sola dönüş yapmak isteyen araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangilerini yapmaları doğrudur?
 
A Dönüş işareti ile hızlarını arttırmaları
B Bulundukları şeridin solun yanaşmaları
C Hız arttırarak dönüşlerini tamamlamaları
D Dönüşlerini dar kavisle yapmaları
   
149
Şekle göre bisiklet sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Otomobilin geçmesini beklemelidir
B Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır
C Hızını artırmalıdır
D Otomobil sürücüsünün ikazını beklemelidir.
   
150
Şekle göre otomobil sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Korna çalarak bisiklet sürücüsünü durdurmalıdır.
B Yolda yaya yoksa yola devam etmelidir
C Geçiş hakkını bisikletliye vermelidir
D Hızlanarak dönüşünü tamamlamalıdır
   
151
Şekle göre geçme işlemi yapan 1 numaralı araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? I-Geçiş kuralına uyduğu II-Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı III-Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
152
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
 
A 2. aracın takip mesafesine uymadığı
B 2. aracın yanlış şeritte seyrettiği
C 1.aracın doğru geçen araca yol vermediği
D 1.aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı
   
153
Şekle göre 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B Hızlanarak yoluna devam etmeli
C Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı
D 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
   
154
Yukarıdakilerden hangisinde 1 numaralı araç sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
 
A A
B B
C C
D D
   
155
Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için aşağıdakilerden hangisi söylenir? l - Tehlikeli geçiş yaptığı II - Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan sağ şeride geçildiği III- Görüşün yetersiz olduğu yoldan geçme yaptığı
 
A Yanlız I
B I ve II
C II ve III
D I, II ve III
   
156
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
 
A 2 - 1 - 3
B 2 - 3 - 1
C 3 - 1 - 2
D 3 - 2 - 1
   
157
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
 
A Bankette
B En sol şeritte
C En sağ şeritte
D Orta şeritte
   
158
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
 
A 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı
B 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
C 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı
D 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği
   
159
Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?
 
A Motor gücünü
B Asfalt kalitesini
C Takip mesafesini
D Yakıt sarfiyatını
   
160 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
B İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
C Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D Geçme yaparken sinyal verilmesi
   
161 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A İş makinesi, otomobile
B Otomobil, iş makinesine
C Şeridi daralmış olan, diğerine
D Dingil ağırlığı az olan, diğerine
   
162
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
 
A 3 numaralı aracın takip mesafesini azaltması
B 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
C 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi
D 2 numaralı aracın hızını artırması
   
163 Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
 
A Geçme yaparken sinyal verilmesi
B Yaya yolunda sürülmesi
C Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
D Gidiş yönüne göre yolun en sağındanseyredilmesi

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021