TESCİL - SİGORTA - MUAYENA
   
1 İlk defa tescil edilecek araçlar için, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren kaç ay içinde müracaat edilmesi gerekir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
2 Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır?
 
A Muayene süresi geçirildiğinde
B Bakımı düzenli olarak yapılmadığında
C Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D Tescil belgesi araçta bulundurulmadığında
   
3 Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
 
A Kasko sigortası yoksa
B Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
C Araç, sahibi tarafından kullanılmıyorsa
D Sürücünün, sürücü belgesi yanında yoksa
   
4 Zorunlu malî sorumluluk sigortası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçerlilik süresi iki yıldır.
B Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
C Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar trafikten men edilir.
D Sigortası yaptırılmayan motorlu araçlar trafikten men edilir.
   
5 Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorun­ludur?
 
A Sigorta süresi bitiminde
B Sahibi değiştiğinde
C Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
D Egzoz muayenesi yapıldığında
   
6 Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
7 Araçlarında teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?
 
A 60
B 50
C 40
D 30
   
8 Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?
 
A Noter satış belgesinin
B Trafik belgesinin
C İşletme belgesinin
D Kara yolu uygunluk belgesinin
   
9 Zorunlu mali sorumluluk sigortası, aşağıdaki teminatlardan hangisini kapsamaz?
 
A Maddi hasarı
B Tedavi giderlerini
C Ölüm tazminatını
D Manevi tazminatı
   
10 Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?
 
A Otomobil
B Çekici
C Otobüs
D Kamyonet
   
11 Tescilli bir aracı satın alan veya devir alan kişi aracı adına tescil ettirmek için kaç ay içinde müracaat etmelidir?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
12 Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zo­runludur?
 
A Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B Koltuk ferdi kaza sigortasının
C Kasko sigortasının
D Aracın bakımının
   
13 Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
 
A Motorlu araç tesçil belgesi
B Periyodik bakım belgesi
C Yağ değiştirme belgesi
D Noter satış belgesi
   
14 İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadırlar?
 
A 30
B 40
C 50
D 60
   
15 Aşağıdaki hallerden hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
 
A Taşıma sınırı üstünde yolcu almışsa
B Taşıma sınırı üstünde yük yüklemişse
C Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılmamışsa
D Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
   
16 Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
 
A Sürücü belgesi
B Tescil belgesi
C Araç imalat belgesi
D Servis bakım belgesi
   
17 Otobüs, kamyonet, kamyon, minibüs ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
18 Koltuk ferdî kaza sigortası hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 
A Bütün araçlarda yaptırılması zorunludur.
B Sürücüyü, sürücü yardımcılarını ve yolcuları güvence altına alır.
C Yolcuların talep etmesi şartıyla, işleten tarafından yaptırılır.
D İsterlerse yolcular kendileri yaptırırlar.
   
19 Hangisi trafik denetiminde istenmesi hâlinde, sürücülerin göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
 
A Gümrük belgesi, noter satış belgesi
B Tescil belgesi, trafik belgesi ve zorunlu mali sorumluluk sigortası
C İşletme belgesi, imalat teknik belgesi
D Kasko sigortası poliçesi, sahiplik belgesi
   
20 Resmî ve ticari plakalı otomobillere 2 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 1
B 2
C 3
D 4
   
21 Aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenebilir? I -Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. II-Sürücüler, yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.
 
A Her ikisi de doğrudur.
B Her ikisi de yanlıştır.
C I. doğru, II. yanlıştır.
D I. yanlış, II. doğrudur
   
22 Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildir­mek zorundadır?
 
A 30
B 40
C 50
D 60
   
23 Zorunlu malî sorumluluk sigorta şirketlerinin yükümlülükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A Kaza yapan araçların zararları kendi sigorta şirketleri tarafından ödenir.
B Sahibi tarafından kullanılmayan araçların verdiği zararlar ödenmez.
C Verilen zararın tamamını ödemekle yükümlüdürler.
D Teminat miktarı içinde diğer araç ve kişilere verilen zararları karşılar.
   
24 Şehirler arası yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırıl­ması zorunludur.
B Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırıl­ması araç işletenin isteğine bağlıdır.
C Ayakta ve fazla yolcu taşınması yasaktır.
D Ölümlü trafik kazasına karışan araca ve işleticisine ait bilgiler basın yayın organla­rınca duyurulabilir.
   
25 Zorunlu mali sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Motorlu araçlar için zorunludur.
B Sigortalı aracın gördüğü hasarı karşılar
C Teminat limitleri ve sigorta primi yasa ile belirlenir.
D Zarar verilen araçlarla ilgili maddi ve bedenî zararları karşılar.
   
26 Denetim ve kontrollerde araç muayene süresini geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Muayene yaptırmaları için 30 günlük süre verilir
B Araçları trafikten men edilir.
C Adli para cezası verilir.
D 3 aydan az olmamak şartıyla hafif hapisle cezalandırılır.
   
27 Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan veteknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
 
A Garaj
B Terminal
C Servis istasyonu
D Muayene istasyonu
   
28 Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
 
A Sürücü belgesi
B Araç tesçil belgesi
C Araç imalat belgesi
D Motorlu araç trafik belgesi
   
29 Üzerinde teknik değişiklik yapıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 
A Trafikten men
B Hurdaya ayırma
C Sürücüsüne ağır hapis
D Başkasına devir etme şartı
   
30 Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
 
A Sağlık Bakanlığı
B Milli Eğitim Bakanlığı
C Emniyet Genel Müdürlüğü
D Karayolları Genel Müdürlüğü
   
31 Bir araç, muayene süresi dolmamış olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?
 
A Kazaya karışması sonucunda yetkili zabıta gerekli görürse
B Sürücü veya işleticisinin değişmesi halinde
C Satış veya devir sonucu sahibinin değişmesi halinde
D Bakım veya onarımdan geçirilmesi halinde
   
32 Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
 
A Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması
B Periyodik bakım kartının doldurulması
C Muayenesinin yaptırılmamış olması
D Kayıt ve tescilinin onaylanması
   
33 Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
 
A Kasko sigorta poliçesi
B Parça garanti belgesi
C Araç imalat belgesi
D Sürücü belgesi

Duru Sürücü Kursu Copyright © 2021